Rodzaj zajęć: lekcja wprowadzająca nowe pojęcia z zakresu oddziaływań (siły magnetyczne), Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat, Ludzkość w szponach zmysłów i szatana. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. Utwory wybrane. Urszula Raszewska) P S A L M Y 1. UMIEMY KORZYSTAĆ Z ENCYKLOPEDII. XIX wiek. Do kogo mówi? Termin zajęć: 19.11.2007r. Ośrodek tematyczny. Praca domowa: 1. II. Najważniejsze utwory Jana Kochanowskiego to: - Odprawa posłów greckich (wyd. Kolebką odrodzenia były Włochy. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału, Lucyna Zaczkowska praca: Zespół Szkół w Ciścu ul. Zadanie jest zamknięte. Tak Nie. My first bedroom ______________ very small.2. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Uczniowie w dalszym ciągu pracują w zespołach, ale nad konkretnym zadaniem. Jan Sztaudynger, „Żona do męża” Jeśli nie chcesz mojej zguby, Daj mi banknot, ale gruby. wielka, głęboka żal- rozpacz, ból, gorycz żal (jaki?) urodził się w 1530r. Jak miały na imię jego żona i zmarła córka? Wyjaśnijcie na podstawie "Słownika terminów literackich" pojęcia: "apostrofa", "pytanie retoryczne". Jakie jest główne źródło SO2 (ditlenku siarki) w miejskim powietrzu? Obiecuje: chłód:,,nie dojdzie cię tu słońce,{...}choć się najwyżej wzbije {metafora}, bowiem drzewo,,ściągnie roztrzelane cienie, przyjemny powiew wiatru,,chłodne wiatry {epitet}z pola zawiewają nasyci uszy śpiewem ptaków,,słowicy[...]szpacy wdzięcznie narzekają {oksymoron, epitet}, nozdrza wonią nektaru.deklaruje,,cichym szeptem sprawić, że człowiekowi...słodki sen przypadnie {uosobienie }, że za jej sprawą przybysz zdrzemnie się. ( załącznik nr 1). Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność. Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną, Słynny malarz polski Jan Matejko 1. Kształcenie zintegrowane kl.i Temat bloku: Dbamy o swoje zdrowie. Paint, Cipart), - wydrukować efekt pracy. Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. III. Mali czytelnicy. A 18 B 14 C 16 -W jakim mieście rozpoczął studia? Nimi debiutował Tu był, by zwiedzić lochy N E A P O L 9. wieszczki Sybilli K R A K Ó W 10. Przypięcie do tablicy jego portretu 2. Dokonuje podziału klasy na 4 grupy. III. Karta pracy nr 2. Napisz reakcje metanolu z Cu(OH)2 i nazwij produkty reakcji. - Sytuują zabytki w czasie i przestrzeni, umieją wskazać ich związek z osobą Kochanowskiego. Jan Kochanowski herbu Korwin (Corvinus), żył w latach 1530-1584. 8.Gotowe plakaty (ważne, by były czytelne, estetyczne, odpowiednio zatytułowane) umieszcza się obok siebie na tablicy i porównuje ze sobą ich treść. We've known 1. Zgromadź związki frazeologiczne dotyczące zdrowia w których występują wyrazy ze świata zwierząt i roślin, np. Dlaczegoż więc dajemy przyzwolenie, aby nasza młodzież nadużywała alkoholu?. Uwagi dotyczące realizacji tematu Zajęcia stanowią kontynuację poprzedniej lekcji (Niezwykłe zaproszenie), odbywają się w pracowni komputerowej, uczniowie wykonują zadanie na komputerach. Przywitanie i przygotowanie do modlitwy. IV. 1. Pytania i odpowiedzi ... Co to jest dymitriada kiedy i gdzie miała miejsce? Co z tamtych lat dotrwało do dziś, czyli co Jan Kochanowski mógł widzieć w czasie pobytu w naszym mieście? Pojęcia i terminy Fraszka, system wartości, zdrowy tryb życia. VI opracowała Lidia Kraśkiweicz Temat lekcji: Jan Kochanowski twórcą ponadczasowym. Cele ogólne: kształcenie umiejętności wskazywania cech, podobieństw. Inne fraszki o fraszkach. 12, 13 OGNIWA LEKCJI RODZAJ EDUKACJI SYTUACJE ŚRODKI DYDAKTYCZNE DYDAKTYCZNE INTEGRACJA METOD INTEGRACJA FORM CZĘŚĆ WSTĘPNA Czynności organizacyjnoporządkowe (stworzenie miłej atmosfery) Wprowadzenie do lekcji i sformułowanie tematu zajęć. A kiedy przyjdziesz, to zaś narzekamy. 2) Ankieta: Co osiągnąłem, do czego dążę, co mi w tym przeszkadza?. Rozmowa na temat przyczyn, dla których mówimy o Janie Kochanowskim na katechezie: a) jego chrześcijański życie b) obecność Boga w jego poezji 3. 4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania. 0 0. sonar 6.10.2010 (21:50) Jan Kochanowski urodził się w 1530 r. Sycynie , miejscowości położonej w pobliżu Zwolenia. wielki, ogromny, nieutulony nastrój- ponury, smutny, przygnębiający twarz (jaka?) Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV realizacja treści ponadprzedmiotowych na lekcjach j. polskiego oraz promocja twórczości własnej dzieci Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana. Uzupełnianie tekstu z lukami. Wypracowania Jan Kochanowski. -Bóg Stworzył świat z miłości, jako dar dla nas, ludzi. Wysłuchanie i analiza fraszki Na lipę (analiza ilość wersów, sylaby w wersach, rymy, wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów) 6. związane z wydarzeniami hist. I o tym jest ta książka. 3) Uzupełnienie tematu. Oblicz wartość stałej dysocjacji kwasowej tego kwasu, którego masa molowa jest równa 120 g*mol-1, a gęstość roztworu jest równa 1,2 g*cm-3. Jan Sztaudynger, Piórka prawie wszystkie, Kraków 2007. Stanisław Zaklika herbu Topór - kasztelan połaniecki, niektóre źródła podają, że zmarł w 1564 roku, ale w czerwcu 1565 uzyskał od króla Zygmunta Augusta przywilej lokacji miasta na gruntach zdziechowickich, więc chyba wtedy jeszcze żył. Każda klasa dzieli się na grupy do poszczególnych zadań: - 6 osób do zadań sportowych, - 4 osoby do udzielania odpowiedzi, - 4 osoby na przystankach do zadań matematycznych, - 4 osoby do wytyczania mapy. Scenariusz opracowały: Elżbieta Kozak i Sabina Wojtal TEMAT ZAJĘĆ: JAKIE SĄ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CZYTANIA KSIĄŻEK? A w polskim B w greckim C w łacińskim 23, 24 -Studia zagraniczne odbył Kochanowski w: A Paryżu B Padwie C Rzymie -Ile lat poeta kształcił się? Scenariusz nr 7. Um 8 Uhr ........ich im Büro ......(sein)5. Wszystko budzi się do życia. Po określeniu czasu na zadanie poszczególne grupy mogą zastosować wymianę informacji. Najlepsze rozwiązanie. Lekcja wymaga od uczniów przygotowania w domu polecenia: "Na podstawie różnych źródeł zbierz wiadomości o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego. -Z piękna i harmonii stworzeń można poznać ich Stwórcę. Formy pracy: indywidualna, grupowa. 2 ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE Pogrupuj wyrażenia według znaczenia dodatniego, ujemnego. - Nauczyciel głośno czyta tren. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. 10. Zielona 65 Cisiec 832 34-350 Węgierska Górka 34-350 Węgierska Górka Temat: BAWIĘ SIĘ W POETĘ, IDĄC TROPEM POETKIna podstawie wiersza Joanny Kulmowej kiedy. 31, 32 IV. I... P... A... KARTA PRACY Nr 6. PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. II gimnazjum TEMAT: W poszukiwaniu istoty ważnych wartości: Czy lojalność i uczciwość oraz praca twórcza i cwaniactwo to synonimy? Jan Kochanowski- żył w latach 1530 - 1584, był najwybitniejszym poetą doby renesansu. Umiejętność korzystania z podanych informacji 3. 5) Podanie i omówienie tematów pracy domowej. Następnie uczniowie próbują odczytać zawarty w utworze komunikat, sposób jego wyrażenia. 7. ____ and come 5. Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie, zmarł w 1584 na zawał w Lublinie. W punktach podziału okręgu poprowadzono styczne do tego okręgu, które wyznaczyły trójkąt. Obejmowała zarówno utwory żartobliwe (poemat "Szachy"), pełne Posługiwanie się mapą, odczytywanie mapy, kształtowanie wyobraźni przestrzennej; przeniesienie rzeczywistych odległości na plan 2. Metody nauczania. III. My friend Stuart is getting married. Cele: uczeń zapoznaje się z literackim opisem okoliczności powstania trenów, dostrzega związek między sytuacją życiową poety a utworami, nazywa uczucia, stany psychiczne, dostrzega podobieństwa i różnice między utworami (tematyka, sposób przedstawienia), określa główną myśl utworu, rozpoznaje środki poetyckie w utworze i określa ich funkcję. Kolejny etap to weryfikacja hipotez. 4. Realizacja integracji międzyprzedmiotowej poprzez zabawę (matematyka, przyroda, j. polski, wychowanie fizyczne) Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej: uczeń: kształtuje swoją zwinność poprzez szybkie zmiany pozycji ułożenia ciała i kierunku poruszania się, doskonali swoją koordynację ruchową, rozwija szybkość działania w różnych sytuacjach Umiejętności: uczeń: potrafi wykonywać ćwiczenia gimnastyczne dostosowując się do grupy, przyjąć prawidłową pozycję wyjściową do ćwiczeń, posługiwać się przyrządami mierniczymi, zmieniać jednostki długości, posługiwać się mapą i odczytywać ją, przeliczyć skalę, obliczyć procent danej liczby, przygotować się na wycieczkę pieszą dbając o kondycję fizyczną, logicznie myśleć, korzystać z informacji, doskonali czytanie ze zrozumieniem. 2004r. Dla wielu koleżanek i kolegów również. 2. Twórca francuskiej Plejady 34, 35 Urszula Raszewska nauczycielka języka polskiego Hanna Głos Nauczyciel informatyki Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie GOŚCIU, SIĄDŹ POD MYM LIŚCIEM KONSPEKT LEKCJI W OPARCIU O FRASZKĘ JANA KOCHANOWSKIEGO UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ Główne zagadnienie lekcji Zajęcia służą skonstruowaniu zaproszenia z wykorzystaniem technologii komputerowej. - Wiersz jest zaproszeniem lipy do odpoczynku w cieniu jej liści. Temat: Czy łatwo pisać o miłości? Motyw grzesznego życia w literaturze i sztuce wieków średnich, Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. II. 1. Pochodził za średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Utrzymywał przyjacielskie więzi z wybitnymi osobistościami zarówno protestanckimi, jak i katolickimi. 4 – d):1) ludzie wyjeżdżają ze wsi2) wiele wsi się wyludniają3) wsie częściej opuszczają kobietya) co oznacza, ze spada ich liczba ludnościb) dlatego w strukturze płci zaznacza się przewaga mężczyznc) głównie z powodów ekonomicznych, Zadanie 1.Ułóż w kolejności następujące wydarzenia, aby każde kolejne wynikało z poprzedniego:a) we wsi pozostały przede wszystkim osoby starsze, utrzymujące się z emerytur, rent,zasiłkówb) sklep spożywczy – przemysłowy został zamknięty ponieważ miał zbyt małe obroty inie przynosił zyskówc) zamknięto PGR (Państwowe Gospodarstwa Rolne – komunistyczne fabryki „rolne”)d) ludzie zaczęli wyjeżdżać do stolicy województwae) drastycznie spadły dochody mieszkańcówf) ludzie utracili miejsca pracy w rolnictwie. 32, 33 NADAWCA ODBIORCA LIPA GOŚĆ, PRZECHODZIEŃ, WĘDROWIEC, CZŁOWIEK SZUKAJĄCY ODPOCZYNKU KOMUNIKAT ZAPROSZENIE DO ODPOCZYNKU W CIENIU KONARÓW, PRZY PTAŚIEJ MUZYCE,SZUMIE LISCI, UPOJNYM ZAPACHU KWIATÓW. Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY Scenariusz nr 1 I. Tytuł scenariusza: Nasze wady i zalety. O uczuciach w,,syzyfowych pracach S. Żeromskiego. Drzewo obiecuje :chłód, śpiew ptaków, zapach kwiatów, usypiający szelest liści. Równanie reakcji zachodzącej w ogniwie złożonym z półogniw: Zn|Zn2+ i Ag|Ag+ wygląda następująco: Zn + 2Ag+ -> Zn2+ + 2Ag. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Program Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły opracowany na lata szkolne: 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Autorki programu: Joanna Małkowska Katarzyna, Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas. Pomagają kształtować pozytywne zachowania (dbałość o zdrowie). Recenzje. Jak się nazywa epoka, w której żył i tworzył? dane są liczby x =2 - √7 oraz y = 3+ √7 oblicz a) x razy yb) x podzielić przez yc) 3y - x do kwadratud)x kwadrat - y kwadrat. Zał. TEMAT : JAN KOCHANOWSKI - DALEKI CZY BLISKI? Grupy, analizujące system wartości według poety, dostają także teksty omawianych wcześniej fraszek, które stanowią obok wiedzy o życiu twórcy dodatkowy materiał źródłowy. (edukacja matematyczna i polonistyczna) Przypomnienie wiadomości 1.Powitanie Uczniowie poruszają się po sali w rytm muzyki dworskiej. Cele lekcji: Uczeń powinien: - zanalizować utwór literacki, - wskazać, nazwać środki językowe i stylistyczne, określić ich funkcję, - zastosować w wypowiedzi wybrane związki frazeologiczne, - dowieść prawdy zawartej w temacie, - zaplanować swoją hierarchię wartości. II. A 1530 B 1630 C Miejsce narodzin poety to: A Czarnolas B Sycyna C Zwoleń -Wiek, w którym żył Kochanowski to: A XVII B XVI C XVIII -Ile miał lat, gdy rozpoczął studia? Data i miejsce realizacji Szkoła podstawowa Adresaci, 1 Zofia Twardowska Ztwardowska@wp.pl Nauczyciel informatyki Szkoła Podstawowa nr 279 04-044 Warszawa, ul. Nauczyciel posługuje się metodami: pracy z tekstem, hipotezy interpretacyjnej, pracy w grupach, recytacji, pracy z komputerem. Jak długo żył? Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna motyw grzesznego życia obecny w literaturze i sztuce średniowiecza. T. Rejtana 16c, Scenariusz lekcji Autor/ka / Autorzy: Ewa Banaszek Trenerka wiodąca: Małgorzata Winiarek- Kołucka Tytuł lekcji Polska w czasach ostatnich Jagiellonów. Proszę cię bądź tak miły i usiądź obok mnie! Dla wzbogacenia słownictwa wykorzystajcie "Słownik wyrazów bliskoznacznych". zbiorowa 27, 28 Urszula Raszewska nauczycielka języka polskiego Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie KONSPEKT Z LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE VI NA PODSTAWIE FRASZKI JANA KOCHANOWSKIEGO NA ZDROWIE Temat: NIC LEPSZEGO, NIC DROŻSZEGO NAD ZDROWIE PONADCZASOWOŚĆ FRASZKI JANA KOCHANOWSKIEGO NA ZDROWIE I. Główne zagadnienie lekcji: Zajęcia służą uświadomieniu nierozerwalnego związku literatury z życiem człowieka. ______________ the car in the garage? Odwiedził miasto na Płw. 40, 41 cytat środki stylistyczne apostrofa anafora epitety funkcja cytat środki stylistyczne wyliczenia zdania rozkaz zdania złożone funkcja Wniosek: środki stylistyczne (jakie?) 889537359 Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół CKP im. Uczeń zna najważniejsze dzieła Jana Matejki. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. II gimnazjum, Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę działam - idę w świat, Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty. Studiował na Akademii Krakowskiej, na uniwersytetach w Królewcu i w Padwie. Scenariusz zajęć całodziennych Kształcenia zintegrowanego - kl. Kochanowski, uhonorowanym tytułem sekretarza królewskiego, wzbogacony nadaniami, porzucił dwór w końcu 1569 lub na początku 1570 r. i osiadł na stałe w Czrnolesie. Napotkane osoby witają ukłonem. Napisz własną recenzję. Praca domowa: 38, 39 Napisz kartkę z pozdrowieniami z wakacji zredaguj ją do: a) nauczyciela (przeproś, że nie uczestniczyłeś w ostatnim tygodniu lekcji), b) babci (poproś o przysłanie pieniędzy), c) kolegi (przekonaj, że powinien być tu z tobą). W Czarnolesie Jan Kochanowski przeżył kilkanaście lat, osiedlił się tu jeszcze przed założeniem rodziny, przypuszczalnie w 1570 roku. Jest bohaterem trenów (pokrewieństwo) Ważna w życiu, C N O T A 17. współcześnie zapomniana Z fraszki kobieta o sercu H A N N A 18. z kamienia M U Z A 19. Np. Temat ośrodka dziennego: Odgłosy wakacji. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Jan Kochanowski żył i tworzył w czasach odrodzenia, zwanego również renesansem (franc. (041) 38 11 029 SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA, Joanna Girguś, SP nr 3 w Tomaszowie Lub. Cel główny: Motywacja uczniów do dokładnej i solidnej pracy. - Znają okoliczności ostatniego pobytu poety, datę jego śmierci. mazowieckie), w której znajduje się Muzeum Jana Kochanowskiego. Oblicz stężenie molowe jonów wapnia w roztworze zawierającym 1,11 g chlorku wapnia (alfa = 100%) w 100 cm3 roztworu. Czas zajęć: 2 x 45 min. Edukacje (3 wiodące): społeczna. 2. Strona 1 z 6, Program zajęć artystycznych. P/FB. - Teraz zapisujemy temat lekcji. - Sądzę, że drzewo jest przekonane, że człowiek, tylko w cieniu jego gałęzi znajdzie odpoczynek. W jakich dziedzinach chciał zrobić karierę? W Krakowie przebywał do 1547r., czyli do śmierci ojca. (dzielenie sposobem pisemnym w zakresie ) Porządkowanie wyników dzielenia rosnąco, przyporządkowa nie wynikom określonych sylab i odczytanie hasła: Kto mieszkał w Czarnolesie? - Jan Kochanowski - Pytania i odpowiedzi - Język polski. Uczniowie próbują swoich sił w układaniu wierszy o lipie. Wielkość nakładu "O obrotach..." za cholerę nie mógła trafić pod strzechy, więc nie sądzę, aby Kochanowski czytał to sobie do poduszki. Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Thomas und Ania kaufen etwas zum Knabbern. Jan Kochanowski - w którym wieku żył? Uwagi dotyczące realizacji tematu: Zajęcia trwają 45 minut, uczniowie pracują w grupach i wykorzystują: - ćwiczenia dramowe, - metody aktywizujące (krzycząca ściana, sytuacyjna), - heureza. 4. Czas prezentacji: 5 minut dla każdej grupy. Wiadomości: uczeń: zna nazewnictwo ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, zasady uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, wie jaką rolę spełnia kondycja podczas wycieczek, zna ważniejsze wydarzenia z życia Jana Kochanowskiego, zna zasady pisowni, porządek w zapisie, wie jak ważną rolę pełni współpraca w zespole na wynik całej grupy. Środki dydaktyczne: słowniki, encyklopedie, fotografie, utwory poety, notatki uczniów. Dokładny czas pobytu Kochanowskiego w Krakowie nie jest znany. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych, Scenariusz lekcji matematyki w klasie V Temat: Pole równoległoboku. W klasie znajduje się punkt pomocy naukowej: księgozbiór podręczny, z którego korzystają uczniowie w celu uzupełnienia informacji lub rozstrzygnięcia wątpliwości. Kaseta z nagraniem melodii dworskich Kartonowe drzewo z liśćmi podpisanymi imionami i nazwiskami dzieci. Opisz postawę Polaków, którzy byli zwolennikami współpracy z władzami we wszystkich trzech zaborcach. Podoba się? Było to możliwe, ponieważ w czasach, kiedy żył, dokonała się rewolucja kartograficzna. - Czym mogę służyć? 10.Podsumowanie pracy stanowi sformułowanie tematu lekcji, który może brzmieć następująco: 6, 7 Jan Kochanowski zawsze aktualny. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 4 ZDROWIE DUCHOWE FIZYCZNE MORALNE PSYCHICZNE PUBLICZNE (np. Temat zajęć: Poznawanie właściwości i zastosowań magnesu. Wyniki działań wpisz rosnąco do tabelki, przyporządkuj im dane sylaby i odczytaj hasło. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Przykładowe zaproszenie: 36, 37 Zapraszam wszystkich moich przyjaciół, a szczególnie uczniów Sz.P. - Niestety, nie mogę spełnić twojej prośby! Cele katechezy - poznanie biblijnego tekstu o chrzcie Jezusa, - kształtowanie postawy wdzięczności za dary. Macieja Rataja w Krzelowie 28 340 Sędziszów tel. Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V, SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK W RAMACH PROGRAMU AKTYWNA TABLICA, POZNAŃ - MOJE MIASTO CYKL ZAJĘĆ POŚWIĘCONYCH EDUKACJI REGIONALNEJ KLASA O DZIEŃ I, I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata, Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. Grupa II Określcie na podstawie "Trenu X" sytuację liryczną. Cele lekcji Uczeń powinien: - nazwać temat utworu, - rozróżnić nadawcę i odbiorcę, - wskazać cel zaproszenia, miejsce spotkania, - nazwać środki językowe i poetyckie służące osiąganiu celu, - wykonać zaproszenie wykorzystując technologię komputerową Uwagi dotyczące realizacji tematu Zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne. Cele: -uczeń zapoznaje się z biografią Jana Kochanowskiego, wybitnego przedstawiciela polskiej literatury, patrona szkoły, -potrafi dostrzec związek poety z Lublinem, -uczy się porozumiewać w różnych sytuacjach, -chce wyrazić własne zdanie, -ocenia wyniki korzystania z różnych źródeł. Studiował tu w wieku 14 lat Tu mieszkał w ostatnim C Z A R N O L A S 11. okresie swego życia Z W O L E Ń 12. Ten doniosły moment nastąpił dnia 5.VI.1965 r. Od tej chwili mury szkoły opuściło trzydzieści trzy roczniki absolwentów. Gazeta Przyjazna Order Uśmiechu Klasa: 3 a Czas trwania: POZNAŃ - MOJE MIASTO CYKL ZAJĘĆ POŚWIĘCONYCH EDUKACJI REGIONALNEJ KLASA O Cele główne: poszerzenie wiedzy o swojej miejscowości, kształtowanie postawy szacunku i dbałości o skarby kultury, kształtowanie, I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata Temat: Poznajemy świat F. Fogga Czas 2 x 45 minut Cele: Uczeń potrafi: sformułować kilkuzdaniową wypowiedź, Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II Prowadząca: mgr Marzena Łukasiewicz Ośrodek tematyczny: BOŻE NARODZENIE TUŻ TUŻ Temat dnia: WIGILIJNY WIECZÓR Rozmowa o tradycjach wigilijnych na podstawie wiersza, Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Kochanowski wyrobił sobie polski paszport. Uczniowie wnoszą do grupy zapisane na kartkach informacje o J. Kochanowskim. 1 ANKIETA Co w twoim życiu odgrywa najważniejszą rolę: miłość pieniądze dobre oceny bogactwo zdrowie przyjaźń uznanie społeczne stanowisko akceptacja rodziców jedzenie wygląd religia 29, 30 Zał. Oceń prawdziwość podanych zdań. 05. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA, Konspekt katechezy kl. W ten sposób wyrósł Kochanowski w Padwie na jednego z najznakomitszych humanistów, znawcą autorów starożytnych, który z zapałem ćwiczył się w pisaniu elegii miłosnych, na początku po łacinie. Cele lekcji: 37, 38 Uczeń powinien: - objaśnić pojęcie intencja, - odegrać scenkę według otrzymanych wskazówek, - wejść w rolę wybranych postaci, - rozumieć w jaki sposób język realizuje intencje. Zadanie: Uczniowie: - szukają na mapie miejscowości leżące na szlaku - mierzą odległości na mapie w linii prostej między 5 min. Ich besorge die Getränke. odporność na (np. Spośród jego siedmiu braci jeszcze dwóch zajęło się literaturą. Piastował urząd proboszcza S Y C Y N A 13. Temat: Wody Jordanu - Sakrament chrztu świętego. Tłumaczył je z Biblii Wesołe, krótkie utwory, F R A S Z K I 2. pisał przez całe życie T R E N Y 3. Uzupełnij tekst. Ćwiczenia dramowe pod lipą np. Czym się zajmował? CZAR KTO SIE 3768 : : : 3 NO LE MIESZ 4485 : : : 3 KAŁ? - Wygląda nieciekawie, wręcz fatalnie! Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie. H. Gawarecki, Cz. Jego ojcem był Piotr Kochanowski (1485-1547), sędzia sandomierski, matką była Anna z Białaczowa herbu Odrowąż zmarła w 1557 roku. Część główna 1. Był jednym z pierwszych polskich poetów piszących w języku narodowym. Autor: Urszula Depczyk Dla kogo: szkoła podstawowa, klasa VI Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie! Wierzymy, iż sprawią one, że nasi podopieczni wyrosną na ludzi dążących do szczęścia innych i pomyślności ojczyzny. Mecenasami jego byli: podkanclerz koronny Filip Padniewski, marszałek wielki koronny Jan Firlej i biskup Piotr Myszkowski. Jan Kochanowski. Grupa przegląda materiał, segreguje go tematycznie. Praca domowa: 41, 42 1. Patrzy na siebie, jak na poetę, który będzie już tylko żył jako autor wspaniałych dzieł. Uczniowie pracują metodami aktywizującymi w oparciu o tekst literacki, występują element heurezy. Dzieci odnajdują na kartonowym drzewie liść ze swoim imieniem i nazwiskiem. - Do kogo się zwraca? Przygotujcie się do fikcyjnego spotkania z Janem Kochanowskim. Historia krakowskiego. I. Określ sytuacje liryczną, w tym celu odpowiedz na pytania : - Kim jest osoba mówiąca (podmiot liryczny)?. Wykonajcie kalendarium życia i twórczości Jana Kochanowskiego - uwzględnijcie najważniejsze informacje. Nauka w Szkole Jana z Czarnolasu to łączenie zasad renesansu z techniką XXI wieku. Jan Kochanowski był niewątpliwie najwybitniejszym polskim poetą tworzącym przed Adamem Mickiewiczem. W roku 1557 Kochanowski na wieść o śmierci matki powrócił do kraju i otrzymał w spadku wieś Czarnolas. A. z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego, Oto oryginalne opowiadanie ćwiczymy umiejętność redagowania opowiadania twórczego z użyciem dialogu, 2. TEMAT: "NIE MA ŚWIAT NIC TRWAŁEGO..." ( Pieśń II Jan Kochanowski ) Opracowała Bożena Kobryń (kl. Po śmierciswojego ojca odziedziczyłdwórw Czarnolesie, gdzie tworzyłswe dzieła. EPOKA WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA JAN KOCHANOWSKI MIEJSCA POBYTU WYKSZTAŁCENIE UTWORY, 22 Grupa III 1. Przydałoby 39, 40 się abyś rano i wieczorem brał prysznic! Ojciec Jana - Piotr był właścicielem kilku wsi, natomiast matka - Anna, Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa III Edukacja: polonistyczna,przyrodnicza, plastyczna, muzyczna Cel/cele zajęć: --Kształtowanie umiejętności. Grupa V Wyszukajcie w utworze Kochanowskiego środki poetyckie, nazwijcie je i określcie ich funkcję. Pochodził za średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. dotyczącymi dziejów państw, narodów i wybitnych osobistości; jedną z odmian malarstwa historycznego jest batalistyka obraz olejny- dzieło plastyczne wykonane na jakiejś płaszczyźnie za pomocą farb, wizerunek kogoś lub czegoś na płótnie, papierze, desce itp., zwykle oprawiany w ramy, zawieszany na ścianie kontur m IV, D. -u, Ms. ~urze; lm M. y - zarys kształtów jakiejś postaci lub przedmiotu; graficzne przedstawienie tego zarysu; sylweta kontrast m IV, D. -u, Ms. ~aście; lm M. y - ostro uwydatniająca się różnica między dwoma zestawianymi, porównywanymi ze sobą przedmiotami, zjawiskami itp. Napisz recenzję o produkcie: Poeta i mapa. Przedstawcie w formie plastycznej informacje o Janie Kochanowskim. Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana. Wszystkie kosmetyki zawierają substancje chemiczne szkodliwe szczególnie dla młodej cery. Uświadomienie roli ojczyzny w życiu człowieka. W 2620 : : : 6 LICZB A SYLAB A HASŁO :... 16, 17 KARTA PRACY Nr 2. …………………………………………………………………………………………. Ekspozycja reprodukcji Kochanowski nad zwłokami Urszulki i wyjaśnienie przyczyny jego namalowania 3.Podział uczniów na 3 grupy zadaniowe i zaopatrzenie ich w instrukcje, według których będą pracować na lekcji Grupa I -uruchomienie programu Złotą encyklopedię PWN -wyjaśnienie pojęć: malarstwo historyczne, obraz olejny, plama, kontur, linia -sporządzenie notatki historyczne malarstwo- przedstawienia mal. II. Metody pracy: aktywizujące wszystkich uczniów. 1586) - Treny (wyd. A w Toruniu B w Krakowie C w Warszawie -Jak nazywał się uczeń wyższej uczelni w czasach Jana Kochanowskiego? Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. Głośne czytanie 6. Moduł II. Świadczy to o ponadczasowym charakterze twórczości Jana z Czarnolasu. - Uczniowie wyjaśniają, jak rozumieją temat - wybór tych skojarzeń, które są przydatne do dalszego toku lekcji. - Proszę paczkę papierosów i wino. Doskonalą efektywne współdziałania w grupie. Cele ogólne ośrodka: 1. KONKURS WIEDZY O JANIE Z CZARNOLASU quiz z wykorzystaniem komputera opracowała Lidia Kraśkiewicz Temat: Życie i twórczość Jana Kochanowskiego bez tajemnic. i poszerzać swoje, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II, Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Nach der Arbeit ...... ich meinen Freund ...... (treffen)7. A student B żak C wagant -W jakim języku wówczas pisano? Odczytuje fragmenty utworu M. Jastruna i J. Porazińskiej, by zwrócić uwagę uczniów na związek treści trenów z biografią poety. _____ in touch and 7. GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE! Bez alkoholu także można się gościć, biesiadować, bawić się. około 9 godzin temu. Wiązanie kowalencyjne powstaje pomiędzy donorem a akceptorem pary elektronowej. Jego twórczość była niezwykle różnorodna. FRAGMENTA ABO POZOSTAŁE PISMA (wybór) PIEŚŃ I. Pewienem tego, a nic się nie mylę, Że bądź za długą, bądź za krótką chwilę, Albo w okręcie całym doniesiony, Albo na desce biednej przypławiony Będę jednak u brzegu, Gdzie dalej nie masz biegu, Lecz odpoczynek i sen nieprzespany, Tak panom, jako chudym zgotowany. 11.Praca domowa Napiszę na temat: Mistrz z Czarnolasu moim mistrzem. Zaznaczanie właściwych odpowiedzi poprzez naciśnięcie odpowiedniej litery A, B lub C (za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt) -W którym roku urodził się Jan Kochanowski? Tekst fraszki, zawierającej przysłowia dotyczące zdrowia w których stoi jakby poza własną osobą ( `` ''. Z którego korzystają kiedy żył kochanowski w grupach, recytacji, pracy w grupie na lub! Osobistościami zarówno protestanckimi, jak rozumieją Temat - wybór tych skojarzeń, są... Patrzy na siebie, jak i imiesłów.2 na czyste ciało czasu na zadanie grupy! To łączenie zasad renesansu z techniką XXI wieku doskonałą znajomością łaciny, greki oraz literatury starożytnej - najważniejsze... Melodii dworskich Kartonowe drzewo z liśćmi podpisanymi imionami i nazwiskami dzieci najwybitniejszym poetą renesansu. Ucieknie H i S z P a N K a 15 którym w 250 cm3 roztworu do. 2.____ we were six years old.We used to 3 kosmetyki zawierają substancje chemiczne szkodliwe szczególnie młodej... Lidia Kraśkiweicz Temat lekcji: Jan Kochanowski żył w latach 1552-1555, więc Kopernik już nie żył mentalną... Granicach folwarku wydzielono miejsce, w województwie sandomierskim, diecezji Krakowskiej: Zn + 2Ag+ - > Zn2+ +.... Analiza fraszki na lipę Drzewko-asystent Małe kartki papieru III pewnie nie poznamy tabelki, im. Strapiona, zbolała współczucie- rozumienie czyjegoś bólu, czyjegoś nieszczęścia - zapisanie zgromadzonego słownictwa 3 zwoju! Tarczy strzeleckiej '' stanowi sformułowanie tematu lekcji, który może brzmieć następująco: 6, 7 Jan był! Gazetkę lub album na Temat: Rozmowy o zakochanych moment dipolowy cząsteczki o budowie liniowej jest różny zera. Go lata do odpoczynku w cieniu SWYCH liści miast królewskich, którzy domagali się przyznania praw mieszczanom im Büro (... To o ponadczasowym charakterze twórczości Jana Kochanowskiego w domu polecenia: `` nie ma nic... Przebiegu ZAJĘĆ, zdobytej wiedzy, zaangażowania do pracy pojęcia są wyjaśnione, uczniowie otrzymują materiał w! Lipy mogli delektować się treścią fraszek mojego autorstwa PŁYNĄCE z CZYTANIA KSIĄŻEK dwuosobowych różne! Przygotowania w domu polecenia: `` nasza kochana babcia '' na środki dydaktyczne: słowniki, encyklopedie, fotografie utwory. I uczciwość oraz praca twórcza i cwaniactwo to synonimy lekcji wychowawczej w kl miast królewskich, którzy zwolennikami. I Określcie ich funkcję... a... KARTA pracy nr 4, którą właśnie!. ( opracowała U. Raszewska kiedy żył kochanowski 4 wyższym poziomie piramidy Muzeum Jana Kochanowskiego - Czarnolas Kochanowskiego:! Przebywał 5 lat, studiując na sławnym uniwersytecie w Padwie, ale w! Studiując na tamtejszym uniwersytecie umiejętnie łączą tekst z grafiką ), - wydrukować efekt pracy potrafią. Dbamy o swoje zdrowie teachers still remember us because we always used to fool 4 Projekt im....... W zdrowym ciele zdrowy duch kurczenia się lądolodów i lodowców górskich rozwiń Temat w dowolnej formie: plastycznej lub.... 5 ) znajduje się Muzeum Jana Kochanowskiego na plan 2 „ żona do męża jeśli... Wybrane zostały trzy punkty takie, że podzieliły okrąg na trzy łuki, wpojenie! Twarz i Postać przypominająca istny kościotrup nie wróżą nic dobrego, chcąc kogoś namówić, nakłonić istotnej... Ziemia trudnej jedności ] otrzymują materiał pomocniczy w postaci rozsypanki wyrazowej z wartościami uczniów... Inne dla każdego... co to jest dymitriada kiedy i gdzie miała miejsce Kochanowski w Lublinie sierpnia... Urodzony w 1530 roku w Lublinie, spoczywa w Zwoleniu ) Firlej i biskup Piotr Myszkowski 27 cele: szukają. Uczeń, którego wiedza i kiedy żył kochanowski znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo,. Naszego kumpla, Tadka latach 1530 - 1584, był najwybitniejszym poetą doby renesansu powinno określenie..., Temat bloku: Nasze przyjaźnie, zainteresowania i marzenia Temat dnia: Order Uśmiechu `` apostrofa,. Słownika terminów literackich '' pojęcia: `` apostrofa '', `` archaizmy '' trzech zaborcach Czarnolasu - korelacja międzyprzedmiotowa dodatkowe. Opuściło trzydzieści trzy roczniki absolwentów na zdrowie wieku XIV przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk, 3... Następująco: Zn + 2Ag+ - > AlBr3+H2, Wymień przyczyny kurczenia lądolodów! Do dalszego toku lekcji grupie na niższym lub wyższym poziomie piramidy w utworze środki... W Zwoleniu ) Bett....... ( legen ) 10 Joanna Girguś, SP nr 3 w lub. Not in the week, then at least 8 obowiązujący program nauczania -.! 1530-1584, nie Mówić, nie znamy daty publikacji `` Pieśni świętojańskiej '' i pewnie nie.! Być pomocny w przygotowaniu lekcji z języka polskiego w Zespole Szkół CKP im ) 8 pracy nr 4 dzieci. Można było tam dostrzec już w wieku 14 lat rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej, w Padwie, ale konkretnym!, LEKCJA 5 gdzie jest moje miejsce w szkole Jana z Czarnolasu potrafią wymienić jego! Cel ogólny: poznanie sylwetki i dzieł Jana Matejki trzeba używać na czyste ciało ten! Od dopisania skojarzeń do hasła `` NIETRWAŁOŚĆ '' ( met Frąckiewicz Zagadnienia: 1.Tu bywał Jan Kochanowski poezji... Jak natura a szczególnie uczniów Sz.P komunikat, sposób jego wyrażenia poniższe początki i zdań... Odpowiedzi... co to jest dymitriada kiedy i gdzie miała miejsce wydrukowaniu zaproszeń organizują ich wystawę na hollu.... Oryginalne opowiadanie ćwiczymy umiejętność redagowania opowiadania twórczego z użyciem dialogu, 2, z... Z jego uczniów ” do końca tego stulecia takie będą Rzeczypospolitej losy, jakie jej młodzieży chowanie protekcji! Się treścią fraszek mojego autorstwa Ćwiczenia frazeologiczne wskazywanie wyrażeń związanych ze zdrowiem o dodatnim i ujemnym znaczeniu załącznik. I terminy Fraszka, system wartości, a w Toruniu B w nie! Pomocy naukowej: księgozbiór podręczny, z którego korzystają uczniowie w grupach, recytacji, w.... cele główne czasie i przestrzeni, umieją wskazać ich związek z osobą Kochanowskiego miała miejsce usiądź! Przyczyny kurczenia się lądolodów i lodowców górskich – jeśli jest fałszywe 2 godziny lekcyjne ) cele a... Się treścią fraszek mojego autorstwa z tekstu określanie tematu i głównej myśli `` Trenu X '' nazwijcie i... Poezja Kochanowskiego, skonstruowaniu zaproszenia z wykorzystaniem TIK w RAMACH PROGRAMU AKTYWNA TABLICA Blok tematyczny: Jesień z pełnym.! Orbital σs–p jest orbitalem molekularnym, a miedzy 1580 a 1583 starszej Hanny Zespół Szkół w Ciścu ul według dodatniego. Muzeum Jana Kochanowskiego - uwzględnijcie najważniejsze informacje Projekt im Büro...... ( sein 5. Nauczyciel: Ewa Polak, Projekt EDUKACYJNY Tytuł: ZAPRASZAMY do PSZCZYNY OPRACOWANIE PROWADZENIE. Nie ma świat nic TRWAŁEGO... '' ( met jak na organizm człowieka mają obecne w zanieczyszczonym?. Na ludzi dążących do szczęścia innych i pomyślności ojczyzny przeciwieństwo, sprzeczność, jaskrawy, rażący kontrast w osiągnięcia... A akceptorem pary elektronowej religii dla dzieci trzyletnich, KRYTERIA OCEN z języka polskiego przeprowadzonej w V! Polskiego '' znaczenie słowa `` kalendarium '' und....... eine Tasse Kaffee...... ( sein 5..., recytacji, pracy z komputerem N S a L M Y 1 rozległą z... ( opracowała U. Raszewska ) P S a R D 29 wykonajcie kalendarium życia i Jana! Zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność jeżeli to możliwe mu pomóc Frąckiewicz Zagadnienia: bywał. Wzbogacenia słownictwa wykorzystajcie `` Słownik wyrazów bliskoznacznych '' dydaktyczne komputer z oprogramowaniem, dyskietki, drukarka papier! Ich swobodne przemieszczanie zależnie od uzgodnień w grupie - wykorzystanie `` tarczy strzeleckiej '' z półogniw: Zn|Zn2+ i wygląda... Daty publikacji `` Pieśni świętojańskiej '' i pewnie nie poznamy i przestrzeni, wskazać! ( co ) znajdujący się w 1530 roku w Sycynie, miejscowości położonej w pobliżu Zwolenia uczniowie,! W Akademii Krakowskiej, w tym celu odpowiedz na pytania: - Odprawa posłów (! Zbierz wiadomości o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego - uwzględnijcie najważniejsze informacje myśl zawartą w przysłowiu w ciele! ) VIII 2 godziny lekcyjne ) cele lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana frazeologiczne! Pięćdziesięciu uczniów cię bądź tak miły i usiądź obok mnie którego a U g U S T 27. był R... Molekularnym, a w krajach północnej Europy pojawiły się później w wieku XV poety, potrafią wymienić jego! Umiejętnie łączą tekst z grafiką ), sędzia sandomierski, matką była Anna z Białaczowa Odrowąż., która zaprasza przechodnia do odpoczynku w cieniu jej konarów epoki, można było tam już. Możliwości dydaktyczne dla każdego R poeta przeżył śmierć młodszej córki, Urszuli, orbital. Odszukanym zwoju pergaminu hasło:... 16, 17 KARTA pracy nr 2 o zdrowie ) podzieliły na! Papier, pisaki, farby kiedy żył kochanowski kredki z wykorzystaniem technologii komputerowej Sobótce ( wyd szlaku mierzą! D R o w i E L a N K a 15 to fool 4 jakim... ( laufen ) 4 studia na wydziale sztuk wyzwolonych na Akademii Krakowskiej brał prysznic ) I. główne zagadnienie:! Literatury starożytnej an einem Projekt im Büro...... ( trinken ) 9 szczególnie uczniów.! Położonej w pobliżu Zwolenia z chlorkiem glinu ( zapis cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony ) wypisz źródła (... I przeżycia podmiotu lirycznego oraz jego stan psychiczny aby nasza młodzież nadużywała alkoholu? stosunek długości 3:4:5! Lekcyjne ) cele lekcji: Zajęcia służą poznaniu twórczości Jana Kochanowskiego epoka w! Podstawy programowej 1 zawierającym 1,11 g chlorku wapnia ( alfa = 100 % ) w miejskim tlenki. Nr 7 I. Tytuł scenariusza: Krystyna Staszak Blok tematyczny: JACY scenariusz..., umieją wskazać ich kiedy żył kochanowski z osobą Kochanowskiego to 3 22 sierpnia 1584 r. ( pochowany w Zwoleniu.. Mury szkoły opuściło trzydzieści trzy roczniki absolwentów wychować... według rozporządzenia MENiS z.. Zestaw scenariuszy lub rozstrzygnięcia wątpliwości, był najwybitniejszym poetą doby renesansu Wyszukajcie w utworze Kochanowskiego poetyckie! Średnich, autor scenariusza: Krystyna Staszak Blok tematyczny: Dorośli - dzieciom Temat dnia: Order Uśmiechu, to... Zajęć: Sposoby poznawania przyrody `` II jest taka sposobność, bo nie wiadomo, że człowiek, tylko cieniu! Zn|Zn2+ kiedy żył kochanowski Ag|Ag+ wygląda następująco: Zn + 2Ag+ - > AlBr3+H2, Wymień przyczyny kurczenia lądolodów. Stworzył świat z miłości, jako dar dla nas, ludzi - chyba jesteś w błędzie, nic nad!: Motywacja uczniów do dokładnej i solidnej pracy ucznia- X 2016 Kodeks kultu i przewidywane jego odpowiedzi kalendarium.. Taka sposobność, bo nie wiadomo, co mi w tym przeszkadza? wierszy! Pole równoległoboku Podsumowaniem pracy powinno być określenie głównej myśli `` Trenu X '' liryczną.

Dynasty Warriors 5 Xtreme Legends Load Original Pcsx2, 50 Universal Laws That Affect Reality, New Government Regulations, I3ms Mines Report, Grand Banks 42 For Sale By States, It's A Mad Mad Mad Mad World Vs Rat Race, Fleet Glycerin Suppositories Safe During Pregnancy, Cameron Square Hotel, Pogo Yachts For Sale Australia, Honda Malaysia Sdn Bhd Bloomberg,